Програма розвитку кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики

1. Обґрунтування необхідності створення програми

Сучасні ймовірнісні та статистичні методи     і сучасні комп’ютерні технології, які базуються на цих методах,  успішно і ефективно використовуються при розв’язанні багатьох важливих наукових, технічних і інженерних проблем. Ці методи суттєво базуються на теоретико-ймовірнісних та статистичних засадах, які є одними з фундаментальних напрямів сучасної математики та статистики. Такі технології як машинне навчання, обробка великих масивів даних та інші, широко використовуються у багатьох сферах життя людей та їх професійної діяльності. Тому підготовка висококваліфікованих фахівців з даних напрямів є актуальною як для розвитку наукової і освітньої сфер, зокрема, для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, так і для багатьох галузей сучасного виробництва.

З іншого боку, вивчення згаданих дисциплін сприяє також всебічній підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які володіють не тільки глибокими знаннями вузького профілю, але і мають ґрунтовну міждисциплінарну підготовку, зокрема, на високому рівні володіють сучасними комп’ютерними технологіями.

Ефективний розвиток зазначених напрямків вимагає постійної роботи з оновлення програм підготовки фахівців у згаданих напрямах та їх адаптації відповідно до вимог часу і рівня математичної підготовки абітурієнтів, удосконалення методів викладання навчальних дисциплін, покращення профорієнтаційної роботи серед випускників середніх навчальних закладів і студентів механіко-математичного факультету.

Таку роботу можна вдало проводити, маючи чітку програму розвитку кафедри.

          

2. Сучасний кадровий склад кафедри, її традиції і основні завдання

Станом на 10 вересня 2018 р. на кафедрі теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики працює 10 штатних  викладачів, з них 5 докторів наук, професорів, 3 кандидати наук, доценти, з них 2 з науковим званням “доцент”, 1 кандидат наук, асистент, і 1 кандидат наук, асистент за сумісництвом.

Кафедра має середнє навчальне навантаження близько 592 годин на викладача на рік.

Середній вік професора складає 62 роки, доцента – 46 років, асистента – 34 роки. Середній вік викладачів кафедри становить – 47 років.

Сучасний стан кафедри, її діяльність та перспективи розвитку відповідають основним положенням Законів України “Про освіту” і “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статуту Університету і Державній комплексній програмі розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014–2020 рр. та будуть у подальшому проводитися відповідно до положень і вимог згаданих нормативних документів.

Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики була створена в 1962 році, але до цього вона існувала як кафедра математичного аналізу, теорії ймовірностей і алгебри. Завідуючим кафедрою теорії ймовірностей та математичної статистики Вчена рада університету обрала всесвітньо відомого вченого професора Й.І. Гіхмана, який згодом став член-кореспондентом НАН України.

  Кафедру свого часу очолювали такі видатні вчені як академік НАН України Гнеденко Б.В., член-кореспондент АН УРСР Ядренко М.Й., відомий  вчений  професор  Козаченко Ю.В.    Свого часу на кафедрі викладали всесвітньо відомі вчені академіки НАН України Скороход  А.В., Королюк В.С., член-кореспондент НАН України Портенко М. І.

Колектив кафедри зберігає її традиції та продовжує їх розвивати. Робота кафедри базується на органічному поєднанні класичних (фундаментальних) знань і сучасних досягнень в математиці, статистиці  та їх застосувань, з викладанням на високому рівні навчальних дисциплін для студентів і аспірантів механіко-математичного факультету.

Освітні та наукові здобутки кафедри добре відомі як в Україні, так і за її межами: наукові здобутки викладачів кафедри відзначені Державними преміями України, іменними преміями НАН України, АН Вищої школи, Преміями Президента України для молодих вчених, іменними стипендіями. Крім того, викладачі кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики неодноразово брали участь у виконанні міжнародних науково-дослідницьких проектів і грантів, опублікували низку монографій у провідних закордонних видавництвах.

На сучасному етапі метою та основним завданням кафедри є підготовка фахівців, які на високому рівні володіють методами теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статистики, стохастичного аналізу, фінансової та актуарної математики, сучасними інформаційними технологіями і програмуванням та вміють їх ефективно застосовувати для розв’язання різноманітних наукових, технічних та інших прикладних задач.

З цією метою необхідно проводити постійну роботу з оновлення існуючих і підготовки нових нормативних і спеціальних курсів, причому така діяльність має тісно поєднуватися з науковими дослідженнями співробітників кафедри і враховувати наявний досвід міжнародної співпраці кафедри з провідними освітніми і науковими установами світу.

Одним з основних завдань кафедри також є постійне підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів, активне залучення молодих фахівців, у тому числі аспірантів, до навчального процесу, підвищення результативності аспірантури та докторантури, сприяння омолодженню професорсько-викладацького та наукового складу кафедри.

До основних завдань кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики відноситься і збереження, примноження та поширення досягнень і традицій як самої кафедри, так    і механіко-математичного факультету у навчальній і науковій діяльності, вивчення і поширення передового вітчизняного досвіду освітньої та наукової роботи у галузі математики та її застосувань.

3. Пріоритетні напрями роботи кафедри

Пріоритетними напрямами роботи кафедри є: навчально-методична та науково-дослідна робота, використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі, науково-виховна робота зі студентами, підтримка і розвиток міжвузівських та міжнародних освітніх і наукових зв’язків, участь у міжнародних наукових та освітніх програмах, поглиблення наукової співпраці з інститутами НАН України.

4. Навчально-методична робота

Основні завдання кафедри у навчально-методичній роботі полягають у наступному:

– постійному оновленні змісту курсів, особливо з сучасних методів статистики та їх застосувань, фінансової та актуарної математики;

– підготовці курсів лекцій з ДВВБ та ДВВС (спеціальних курсів лекцій) для викладання англійською мовою та іншими іноземними мовами;

– підготовці навчально-методичної літератури для забезпечення навчального процесу, зокрема, англійською мовою;

– забезпеченні розробки та вдосконаленні навчальної документації відповідно до сучасних вимог освітнього процесу та тенденцій розвитку механіко-математичного факультету;

– вивченні досвіду провідних вищих навчальних закладів України та світу;

– впровадженні новітніх і удосконаленні існуючих форм і методів організації навчального процесу;

– залученні до навчального процесу та до роботи зі студентами і аспірантами кафедри провідних фахівців НАН України, перш за все, Інституту математики НАН України, та провідних закордонних фахівців.

5. Наукова робота та міжнародні зв’язки

Основні завдання кафедри з розвитку наукових досліджень і міжнародних зв’язків полягають у наступному:

– проводити наукові дослідження з актуальних напрямів математичної фізики, нелінійного аналізу та його застосувань, обчислювальної математики, сучасних інформаційних технологій

– брати участь у конкурсах міжнародних проектів з метою проведення спільних наукових досліджень та підготовки навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами світу;

– брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, ДФФД України, НАН України та інших конкурсах;

– активно публікувати результати наукових досліджень співробітників кафедри у закордонних наукових виданнях з високим імпакт-фактором та інших високорейтингових фахових виданнях;

– сприяти підвищенню якості науково-дослідної роботи кафедри, залучати до роботи наукового семінару кафедри провідних фахівців України та інших країн, забезпечити щорічне висвітлення персональних наукових здобутків співробітників кафедри, зокрема, через Інтернет (персональні сторінки викладачів, Scholar Google, Reseach Gate, LinkedIn network та інш.);

– сприяти участі викладачів, аспірантів і докторантів кафедри у програмах академічної мобільності, наукових стажувань і міжнародних наукових конференціях;

– сприяти участі студентів кафедри і факультету у програмах подвійних дипломів для бакалаврів, магістрів та аспірантів кафедри.

6. Робота з абітурієнтами, студентами і випускниками кафедри

Розвиток кафедри суттєво залежить від успішної профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, студентами та від врахування думок випускників кафедри і механіко-математичного факультету з приводу ефективності підготовки фахівців на кафедрі і на факультеті. З метою покращення такої діяльності на кафедрі планується:

– проводити профорієнтаційну роботу серед школярів з метою їх залучення до навчання на механіко-математичному факультеті, участі в олімпіадах з математики, днях «відкритих дверей» та інших заходах;

– залучати студентів кафедри до виконання наукових досліджень;

– сприяти участі студентів кафедри у конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах та студентських наукових конференціях;

– сприяти студентам у працевлаштуванні;

– запровадити та підтримувати ефективний зв’язок з випускниками кафедри для врахування їх думок про ефективність підготовки фахівців на кафедрі і механіко-математичному факультеті, а також для поширення інформації про механіко-математичний факультет і університет, популяризації університетських цінностей і традицій.

7. Основні умови успішного здійснення програми

Успішне здійснення програми розвитку кафедри можливе за наступних умов:

– активна участь викладачів та співробітників кафедри у пошуку шляхів поліпшення навчально-методичної і наукової роботи кафедри;

– реалізація ефективної кадрової політики на кафедрі;

– активна участь у міжнародних наукових та освітніх програмах;

– цілеспрямована і наполеглива профорієнтаційна робота серед школярів і студентів;

– забезпечення підтримки ініціатив кафедри керівництвом механіко-математичного факультету і університету.

План розвитку кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготувала доктор фізико-математичних наук, професор Мішура Юлія  Степанівна.

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики 10 вересня 2018 р., протокол № 2.