Програма розвитку кафедри алгебри і математичної логіки механіко-математичного факультету

ПРОГРАМА

розвитку кафедри алгебри і математичної логіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  розроблена професором, доктором фізико-математичних наук
Петравчуком Анатолієм Петровичем

 1. Обґрунтування необхідності створення програми.

Алгебраїчні методи, методи дискретної математики і суміжних математичних дисциплін за останні десятиліття стали надзвичайно важливими як в самій математиці, так і в багатьох  комп’ютерних і інженерних дисциплінах. На кафедрі алгебри і математичної логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка має вже понад піввікову історію, поряд зі збереженням традицій, за останні роки інтенсивно впроваджуються нові дисципліни на межі алгебри, теорії чисел, математичної логіки і комп’ютерних дисциплін. Зокрема,  два роки тому назад був розроблений і впроваджений освітній напрям «Комп’ютерна математика», який охоплює криптографію, теорію кодування, теорію алгоритмів, алгебраїчні і теоретико-числові аспекти обробки великих масивів даних і машинного навчання. Це дозволить підняти інтерес у молоді до математичних дисциплін, який суттєво впав в остання декілька десятиліть. Планується наповнювати змістом цей напрям, вводити нові дисципліни математичного характеру, зі збереженням  наукових традицій в галузі фундаментальних розділів відзначених вище математичних дисциплін. Вивчення математичних і комп’ютерних дисциплін сприятиме підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які мають грунтовну міждисциплінарну підготовку і можуть працювати в різних галузях науки, техніки, народного господарства. Планується і далі оновлювати програми підготовки фахівців, їх адаптацію відповідно до вимог часу і рівня математичної підготовки абітурієнтів, вдосконалювати методи викладання навчальних дисциплін.

Надзвичайно важливою є також, профорієнтаційна робота серед випускників середніх шкіл, яка дає можливість зруйнувати стереотипи про університетську математичну освіту, які, на жаль, розповсюджені в суспільстві. Для такої роботи і потрібна чітка програма розвитку кафедри (яка, звичайно, повинна коригуватися у відповідності зі змінами в системі середньої і вищої освіти).

 1. Кадровий склад кафедри, традиції, основні завдання.

Станом на квітень 2019 року на кафедрі алгебри та математичної логіки працю є 7 штатних викладачів, з них 4 доктори наук (три доценти і один професор)  і три кандидати наук, доценти, із них два доценти мають наукове звання «доцент», 1 доцент працює на 0.75 ставки, 1 – на 0.5 ставки.

Середнє навчальне навантаження на кафедрі складає 687 годин на викладача на рік., середній вік викладачів кафедри становить 48 років.

Сучасний стан кафедри алгебри та математичної логіки, її діяльність та перспективи розвитку відповідають основним положенням Законів України “Про освіту” і “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статуту Університету і Державній комплексній програмі розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 20142020 рр. та будуть у подальшому проводитися відповідно до положень і вимог згаданих нормативних документів.

Кафедра алгебри та математичної логіки була заснована в 1959 році, до цього вона існувала як   кафедра математичного аналізу, теорії ймовірностей і алгебри. Першим завідувачем кафедри алгебри та математичної логіки був відомий алгебраїст, професор А.Калужнін, який переїхав до Києва в 1958 році.  Завідувачами кафедри були в різний період професор С.Т.Завало і такі відомі алгебраїсти як член-кореспондент НАН України, професор Ю.А.Дрозд, професор В.І.Сущанський. Колектив кафедри зберігає її традиції, розвиває їх і поєднує  з новими підходами і практичними застосуваннями алгебри. В різний час випускниками, аспірантами та викладачами кафедри були багато вчених, які добре відомі не тільки в Україні, але і за рубежем.

В даний час  метою та основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, які можуть застосовувати алгебраїчні і загальноматематичні методи  для розв’язання різноманітних наукових, технічних та інших прикладних задач, особливо пов’язаних з сучасними інформаційними технологіями і програмуванням. Для цього у наступні роки планується проводити подальшу роботу з оновлення існуючих і підготовки нових нормативних і спеціальних курсів, пов’язаних з дискретно математикою, теорією алгоритмів, теорією захисту інформації, кодуванням, комп’ютерною алгеброю. Ці дисципліни будуть суттєво використовувати  фундаментальну алгебраїчну підготовку, яку дає механіко-математичний факультет і кафедра, тісно поєднуватися з науковими дослідженнями співробітників кафедри, що вирізнятиме викладання прикладних дисциплін на механіко-математичному факультеті порівняно з іншими вищими навчальними закладами. Важливою задачею є також постійне підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів, підвищення результативності аспірантури та докторантури. Планується тісна координація з кафедрами математичної фізики, теорії ймовірностей і математичної статистики та іншими кафедрами при викладанні дисциплін з освітнього напряму «Комп’ютерна математика»  з метою забезпечення новітньої фундаментальної, міждисциплінарної освіти студентів та наукових досліджень, що відповідають міжнародним стандартам

 1. Пріоритетні напрями роботи кафедри.

Пріоритетними напрямками роботи кафедри є: навчально-методична і наукова робота співробітників кафедри; які повинні бути тісно пов’язаними між собою, розробка і впровадження нових курсів, спецкурсів та програм, навчальних посібників та лабораторних робіт; залучення якомога раніше до наукової роботи студентів, які спеціалізуються по кафедрі алгебри і математичної логіки,  науково-виховна робота зі студентами, подальший розвиток міжвузівських та міжнародних наукових і освітніх зв’язків, поглиблення співробітництва з ІТ-компаніями, які потребують спеціалістів з математичною освітою, участь співробітників кафедри в розвитку дуальної освіти на факультеті з дієвою участю відомих фірм в галузі інформаційних технологій.

 1. Навчальна та навчально-методична робота

Основні завдання кафедри у навчальній та навчально-методичній роботі природнім чином пов’язані з такими ж завданнями для факультету і всього університету, а саме — підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати нагальні проблеми сучасної науки і техніки,  які мають широкий світогляд, здатні творчо мислити, розв’язувати нестандартні задачі. Тому серед завдань по удосконаленню навчальної та навчально-методичної роботи найбільш важливими є такі:

 • Постійно оновлювати зміст курсів, які тісно пов’язані з інформаційними технологіями, особливо з дискретної математики, математичної логіки,  теорії алгоритмів, криптографії, теорії кодування;
 • готувати відповідну навчально-методичну літературу: видавати підручники, монографії та навчальні посібники, зокрема англійською мовою;
 • впроваджувати новітні і удосконалювати існуючі форми і методи організації навчального процесу;
 • удосконалювати навчальні програми підготовки бакалаврів і магістрів з урахуванням сучасного розвитку науки і технологій;
 • організовувати участь викладачів та студентів кафедри в програмах академічної мобільності;
 • забезпечити викладання частини дисциплін англійською мовою з метою підготовки іноземних студентів і аспірантів;
 • залучати до навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи вчених інститутів НАН України, провідних фахівців організацій-роботодавців;
 • більш активно розгортати роботу щодо залучення до навчання на кафедрі іноземних громадян;

 

 1. Наукова робота та міжнародні зв’язки

Наукову роботу кафедри  буде сконцентровано у тих напрямах сучасної алгебри, де її позиції є традиційно сильними  – теорії груп і напівгруп, геометричній теорії груп, теорії зображень , теорії алгебр Лі, а також в суміжних прикладних і міждисциплінарних напрямках – комп’ютерній алгебрі,  криптографії і теорії кодування, диференціальній алгебрі і алгебраїчному аналізі. Серед завдань удосконалення наукової роботи пріоритетними є такі:

 • підвищення публікаційної активності співробітників у високорейтингових журналах для широкого оприлюднення отриманих наукових результатів сучасного рівня;
 • участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, ДФФД України, НАН України та інших конкурсах;
 • участь у конкурсах міжнародних проектів для проведення спільних наукових досліджень та підготовки навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами світу;
 • організація проведення міжнародних алгебраїчних конференцій в Україні (1 раз в 2 роки), участь в університетських, республіканських і міжнародних наукових конференціях і стажуваннях;
 • – сприяння участі  студентів кафедри і факультету у програмах подвійних дипломів для бакалаврів, магістрів та аспірантів кафедри.
 • підвищення якості науково-дослідної роботи кафедри, залучення до роботи наукового семінару провідних фахівців з України і інших країн
 • забезпечення умов для своєчасного виконання дисертаційних досліджень аспірантами, докторантами, здобувачами кафедри

  6. Робота з абітурієнтами, студентами і випускниками кафедри

Від профорієнтаційної роботи з абітурієнтами і випускниками кафедри і факультету суттєво залежить розвиток кафедри  і факультету. Тому для покращення такої діяльності на кафедрі планується:

 • – приймати участь в організації і проведенні олімпіада з математики, днів «відкритих дверей» та інших заходах;
 • залучати студентів кафедри до виконання наукових досліджень;
 • сприяти участі студентів кафедри у конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах та студентських наукових конференціях;
 • сприяти студентам у працевлаштуванні;
 • запровадити та підтримувати ефективний зв’язок з випускниками кафедри для врахування їх думок про ефективність підготовки фахівців на кафедрі і механіко-математичному факультеті, а також для поширення інформації про механіко-математичний факультет і університет, популяризації університетських цінностей і традицій.

  7. Основні умови успішного здійснення програми

Для успішного здійснення програми розвитку кафедри потрібне виконання  наступних умов:

 • активна участь всіх викладачів та співробітників кафедри у подальшому вдосконаленні  навчально-методичної і наукової роботи кафедри;
 • – можливість проведення  ефективної кадрової політики на кафедрі, залучення провідних вчених НАН України до науково-навчального процесу;
 • активна участь викладачів кафедри у міжнародних наукових та освітніх програмах;
 • наполеглива  і цілеспрямована  профорієнтаційна робота серед школярів, залучення до цієї роботи студентів молодших курсів і студентів;
 • пошук і додаткових джерел фінансування освітньої і наукової діяльності на основі взаємодії з приватними  і державними установами;
 • підтримка  ініціатив кафедри з боку керівництва механіко-математичного факультету і університету.

 

Програму розвитку кафедри алгебри та математичної логіки  Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував професор кафедри,  доктор фізико-математичних наук Петравчук Анатолій Петрович.

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри алгебри та математичної логіки від 10 травня 2019 р., протокол № 13.