Гурток з додаткових глав математичного аналiзу при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України

Заняття проходять щопонедiлка о 17.00 в 401 кiмнатi Iнституту математики НАН України.
Запрошуються всi бажаючi.

 

Наша iсторiя.

Гурток працює починаючи з 1987 року. За цей час через гурток пройшла значна
частина переможцiв студентських олiмпiад з математики рiзних рокiв. На протязi цих рокiв керiвниками гуртка були: завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових
процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор А.А.Дороговцев, кандидат фiзико-математичних наук, доцент М.О.Денисьєвський, провiдний науковий
спiвробiтник, доктор фiзико-математичних наук, професор О.М.Кулiк, провiдний науковий спiвробiтник, доктор фiзико-математичних наук, професор А.Ю.Пилипенко, молодший науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук
В.Б.Брайман, науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук О.В.Руденко, науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Г.В.Рябов.

Мета гуртка — це ознайомлення студентiв з iдеями та методами сучасної математики, якi лежать за межею програми унiверситетiв. Заняття гуртка проходять
з активною участю слухачiв, у формi розв’язування циклiв задач, обговорення цiкавих математичних фактiв, мiнi-доповiдей. Студенти починають самостiйно працювати над складними математичними проблемами, отримуючи першi навички
наукової роботи, яку вони пiзнiше мають можливiсть продовжити в аспiрантурi Iнституту математики НАН України. Багато сучасних кандидатiв та докторiв
наук м.Києва саме таким чином почали свiй шлях в науцi.

Попереднiй перелiк деяких тем, якi будуть розглядатися на заняттях гуртка у
2019–2020 учбовому роцi:
(1) Потужнiсть множин i перша проблема Гiльберта.
(2) Методи сумування послiдовностей.
(3) Опуклi функцiї.
(4) Методи iнтегрування. Iнтеграл Юнга.
(5) Iнтегральнi нерiвностi.
(6) Ортогональнi многочлени та їх застосування.
(7) Деякi ознаки збiжностi рядiв i дзета-функцiя Рiмана.
(8) Лакунарнi ряди Фур’є.

Нашi контакти:
науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук
Олексiй Володимирович Руденко: arooden@gmail.com
завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук,
професор Андрiй Анатолiйович Дороговцев: andrey.dorogovtsev@gmail.com
Веб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.ua
Телефон вiддiлу теорiї випадкових процесiв: 0442345372