Гурток з додаткових роздiлiв теорiї ймовiрностей при вiддiлi теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України

Заняття проходять щоп’ятницi о 16.00 в 401 кiмнатi Iнституту математики НАН України.

Наша iсторiя.

Гурток працює з 2008 року. За цей час через гурток пройшла значна частина
переможцiв студентських олiмпiад з математики рiзних рокiв. Керує гуртком завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук,
професор А.А.Дороговцев.

Мета занять.

Познайомити слухачiв з iдеями та методами сучасної теорiї ймовiрностей. На
заняттях розглядаються цiкавi задачi та об’єкти, що дослiджуються в теорiї ймовiрностей. Слухачi мають змогу побачити сучасний стан речей та спробувати себе
у розв’язуваннi нових математичних проблем. Заняття проходять у формi вiльної
спiвбесiди, iнколи з мiнi-доповiдями самих учасникiв.

Попереднiй перелiк деяких тем, що будуть розглянутi протягом 2019–2020 учбового року:
• Випадковi слова, закон великих чисел та великi вiдхилення.
• Локальнi часи самоперетину для випакових блукань та моделi полiмерiв.
• Модель Iзiнга, задачi перколяцiї.
• Випадковi блукання на прямiй та стохастичнi динамiчнi системи.
• Випадковi графи.

Запрошуються всi бажаючi.

Нашi контакти:

завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук,
професор Андрiй Анатолiйович Дороговцев: andrey.dorogovtsev@gmail.com
Веб-сторiнка вiддiлу теорiї випадкових процесiв: stochastic.imath.kiev.ua
Телефон вiддiлу теорiї випадкових процесiв: 0442345372