Програма розвитку кафедри теоретичної та прикладної механіки

Програма

розвитку кафедри теоретичної та прикладної механіки

механіко-математичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Обґрунтування необхідності створення програми.

Створення орієнтовного плану розвитку кафедри теоретичної та прикладної механіки зумовлене необхідністю впорядкувати та інтенсифікувати діяльність колективу кафедри теоретичної та прикладної механіки в нових умовах, скеровану на організацію та вдосконалення шляхів покращення навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та організаційної роботи, а також підготовки науково-педагогічних кадрів. Моделювання механічних процесів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій успішно і ефективно використовуються при розв’язанні наукових, технічних та інженерних проблем. Методи моделювання істотним чином ґрунтуються на фундаментальних принципах теоретичної механіки, обчислювальної математики і числових методах, які є базовими для сучасної механіки, та інформаційних технологій. Тому підготовка висококваліфікованих фахівців, які в рівній мірі володіють знаннями і навичками їх застосування як у сфері механіки, так і в області комп’ютерних технологій є актуальною задачею як для розвитку наукової й освітньої сфер, так і для розвитку сучасних технологій у виробництві.

2. Сучасний кадровий склад кафедри, прогноз тенденцій/ змін/.

Кафедра теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка є однією з найстаріших кафедр цього вищого навчального закладу. Станом на жовтень 2020 року на кафедрі працюють 7 викладачів, з них 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук (з них 3 із науковим званням «доцент»). Основу діяльності кафедри складають наступні напрямки роботи: навчальна робота, навчально-методична робота, наукова робота, робота із студентами та учнівською молоддю. Дисципліна «теоретична механіка» є класичною і складає основу фундаментального напрямку підготовки спеціалістів по спеціальності механіка. Відкриття спеціалізації «Комп’ютерна механіка» дозволило в рівній мірі включити в цикл дисциплін також викладання сучасних комп’ютерних методів, мов програмування, інформаційних технологій, що уможливлює підготовку кадрів, здатний розв’язувати сучасні наукові, педагогічні та виробничі проблеми найвищого рівня складності. В частині викладання циклу курсів по підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів з механіки діяльність кафедри буде спрямовано як на підтримку традиційно високого рівня викладання, так і на подальше залучення сучасних комп’ютерних технологій розв’язання задач і ефективних форм навчання. Намічено ряд кроків по модернізації роботи кафедри, зумовлених сучасними світовим потребами і вимогами, що висуваються до спеціалістів в галузі механіки.

3. Навчальна робота.

3.1. Упродовж наступних навчальних років на кафедрі продовжити проводити підготовку бакалаврів за напрямком «Комп’ютерна механіка». Оптимізувати навчальний план та програми курсів згідно стандартів напрямку.

3.2. Відновити підготовку магістрів за спеціальністю «Комп’ютерна механіка»

3.3. Провести ліцензування спеціальності «Комп’ютерна механіка».

3.4. Оптимізувати навчальні плани підготовки спеціалістів та магістрів в рамках напрямку «Комп’ютерна механіка» з врахуванням сучасних вимог і стану розвитку комп’ютерних технологій, специфіки підприємств і організацій перспективного працевлаштування випускників.

3.5. Організувати бази навчально-виробничої практики студентів кафедри як безпосередньо на підприємствах і у фірмах, так і в установах НАН України (Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка, Інститут гідромеханіки НАН України, Інститут проблем міцності НАН України та інш.).

3.6. Для окремих студентів організувати можливість проходження переддипломних практик і дипломування в провідних університетах та наукових установах Європи.

3.7. Залучати до читання лекцій курсів з окремих розділів сучасної механіки для студентів кафедри провідних вчених НАНУ та МОН України.

3.8. Розширити план набору студентів на бюджетну форму навчання, а також залучати студентів до навчання на комерційній основі на магістерський рівень.

3.9. Залучити до процесу викладання на кафедрі спеціалістів із провідних закордонних університетів.

4. Навчально-методична робота.

4.1. Упродовж наступних років продовжити підготовку та видати навчальні підручники і посібники.

4.2. Забезпечити підготовку відповідних методичних і навчальних матеріалів для наповнення платформи «Цифровий університет» по спеціальності «Комп’ютерна механіка». Забезпечити написання та оновлення методичних розробок (конспекти лекцій, методичні вказівки, інструкції, тестові завдання тощо) з кожної дисципліни навчального плану та поповнити методичний кабінет кафедри і бібліотеку університету методичними розробками, в т.ч. електронними версіями.

4.3. Модернізувати та оновити науково-навчальну лабораторію.

4.4. Впровадити в навчальний процес основні наукові розробки кафедри, науковців Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка, Інституту гідромеханіки НАН України, Інституту проблем міцності НАН України та провідних іноземних університетів для більш тісної інтеграції науки і навчального процесу, в т.ч. виконання реальних дипломних робіт для студентів і магістрів кафедри.

4.5. Організувати та провести засідання НМК для обміну досвідом та аналізу стану навчально-методичної роботи кафедри.

4.6. Стимулювати участь викладачів кафедри у роботі НМК МОН України, методичних радах і комісіях за напрямком підготовки «Комп’ютерна механіка», а також науково-методичних конференціях і семінарах, присвячених розвитку і покращення освіти в Україні, видання підручників та навчальних посібників.

5. Наукова робота та міжнародні зв’язки.

5.1. Стимулювати розроблення нових та розширення існуючих наукових напрямків кафедри, що мають як фундаментальне, так i прикладне значення.

5.2. Розширення обсягу фінансування держбюджетної та госпдоговірної тематики кафедри за рахунок: участі у конкурсах міжнародних проектів з метою проведення спільних наукових досліджень та підготовки навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами світу; участі у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, НФД України, НАН України та інших; цільового інвестування шляхом укладання прямих договорів з підприємствами та установами України.

5.3. Впродовж найближчих років розширити підготовку науково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі. Забезпечити взаємодію підготовки кандидатів наук з бюджетними і договірними науковими дослідженнями.

5.4. Завершити та захистити кандидатські дисертації – 3 дис.

5.5. Організація та проведення наукових конференцій, семінарів.

5.6. Кожного року брати участь в декількох міжнародних наукових конференціях та опубліковувати не менше ніж 2 наукові роботи на одного науково-педагогічного працівника кафедри у журналах з високим імпакт-фактором (згідно контракту).

5.7. Брати активну участь у виданні «Вісника Київського національного університету» і забезпечити незалежне рецензування наукових робіт, які доповідались на наукових конференціях і семінарах.

5.8. Брати участь у патентуванні наукових розробок та участі в міжнародних та національних виставках, ярмарках і конкурсах.

5.9. Підготовити та подавати від кафедри пропозиції для участі в міжнародних грантах та конкурсах.

5.10. Поглиблювати творчу співпрацю з ученими інших вузів МОН України, інститутів НАН України та закордонних університетів з метою проведення спільних науково-дослідних робіт та отримання міжнародних грантів.

5.11. Створити творчий колектив та поглибити наукову співпрацю з іншими кафедрами факультету, установами та інститутами НАН України в напрямку розробки нових моделей, підходів та методів досліджень у перспективних напрямках сучасної науки і технології.

5.12. Взяти участь у створенні об’єднаного наукового центру фундаментальних досліджень та оснащенні унікальними установками і приладами для проведення більш глибоких і наукоємних досліджень.

5.13. Стимулювати участь провідних викладачів кафедри у Наукових радах НАН України, оргкомітетах міжнародних та національних наукових конференціях, спеціалізованих радах по захисту докторських і кандидатських дисертацій, редакціях наукових журналів, підготовка монографій та видання статей з високим імпакт-фактором.

6. Робота зі студентами та учнівською молоддю.

6.1. Довести процес участі студентів у наукових дослідженнях до 80% на рівні базової і 100% на рівні магістерської підготовки, залучивши весь професорсько-викладацький склад до керівництва науковою роботою студентів.

6.2. Брати участь у щорічних конкурсах наукових студентських робіт, дипломних робіт та студентських наукових конференцій.

6.3. Покращити роботу зі студентами, направлену як на розв’язання питань повсякденного життя і навчання студентів, так і на можливе працевлаштування в певних організаціях та установах.

6.4. Забезпечити користування студентам кафедри методичною літературою в спеціально обладнаному методкабінеті, включаючи вільний доступ їх до електронних версій через мережу Інтернету.

6.5. Для більш тісного зв’язку з підприємствами та подальшого працевлаштування студентів розробити програму комплексного навчання, починаючи з 1 го року підготовки магістрів і спеціалістів, в т.ч. проходження навчально-виробничої практики та дипломування згідно замовлень.

6.6. Постійно оновлювати веб-сторінку кафедри; розробляти рекламні матеріали для профорієнтації тощо.

6.7. Організувати регулярну взаємодію з учнями шкіл міста Києва як в стаціонарному, так і в дистанційному режимах.

6.8. Проводити профорієнтаційну роботу з учнями шкіл м. Києва, районів Київської області та за її межами для відбору кращих учнів до навчання за напрямком «Комп’ютерна механіка», включаючи укладання угод із школами, ліцеями фізико-математичного нахилу.

7. Основні умови успішного здійснення програми.

Основні умови успішного здійснення орієнтовної програми розвитку кафедри полягають у:

  • оптимізації лекційного навантаження на викладачів кафедри;

  • забезпеченні якісного дистанційного викладання дисциплін кафедри;

  • підключенні викладачів кафедри до викладання із залуженням платформи «Цифровий університет»;

  • оптимізації роботи науково-дослідної частини кафедри;

  • оптимізації роботи науково-навчальної лабораторії;

  • підвищення відповідальності колективу кафедри;

  • успішності залучення кадрів інститутів НАН України та провідних університетів Європи;

  • збільшення фінансування до рівня, який забезпечить 100% зайнятість колективу науково-дослідної частини.

Програму розвитку кафедри підготував професор кафедри теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук Жук Ярослав Олександрович.

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 1 від 31 серпня 2020р.)