Аспірантам

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО 
АСПІРАНТУРИ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

В 2019 РОЦІ

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

 

До аспірантури механіко-математичного факультету на очну та заочну форми навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Відповідно до Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 24 липня 2015 року за № 802, університет має право затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді на всі рівні вищої освіти, а також установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах державного замовлення.

Підготовка в аспірантурі  механіко-математичного факультету  здійснюється за рахунок:

 • державного замовлення ;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
 • за ваучерами;
 • юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення. Зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень.

Спеціальності, за якими оголошується  прийом до аспірантури на механіко-математичному факультеті:

 • 111    МАТЕМАТИКА
 • 112     СТАТИСТИКА
 • 113    ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують академічну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) не перевищує 4-х років.

2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Порядок роботи Приймальної комісії механіко-математичного факультету щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700 (просп. акад. Глушкова, 4-е, 301 к., тел. 259-08-60)
 2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться в такі строки

 

 

Етапи вступної кампанії

 

Початок прийому заяв і документів 26 серпня 2019 року

 

Закінчення прийому заяв і документів 5 вересня 2019 року о 1700
Строки проведення вступних іспитів 12 вересня – 23 вересня

2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 жовтня 2019 року
Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб,

за рахунок цільових державних кредитів

До 1 жовтня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі 1 жовтня 2019 року

 

3. Порядок прийому заяв і документів

Вступники до аспірантури подають особисто такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3 x 4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) засвідчені заступником декана         факультету з наукової роботи на підставі оригіналів;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що                виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до              вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого                      вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних              випробувань та прийняття вченою радою факультету/інституту рішення      про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада            факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причи  такої відмови.

 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

Вступники до аспірантури можуть одночасно подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності, а також на денну та заочну форми навчання.

У випадку, коли вступник до аспірантури подав документи на дві різні спеціальності – вступні випробування складаються на кожну із обраних спеціальностей окремо.

У випадку, коли вступник до аспірантури подав документи на різні форми навчання за однією спеціальністю – вступні випробування складаються на одну із обраних форм навчання, а на іншу – перезараховуються.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного замовлення він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру/ад’юнктуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури та ад’юнктури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Оцінювання дослідницької пропозиції  відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • додаткові вступні випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури/ад’юнктури з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2   загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування, іноземна мова, випробування зі  спеціальності.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні В2 – С2, проводять предметні комісії з іноземних мов до початку вступних випробувань.

Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з іноземної мови. Це рішення оформляється відповідним протоколом вступного іспиту з іноземної мови. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах.

Вступникам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку  «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури (ад’юнктури), формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ДБ, де: ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою), ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури  нараховуватиме предметна комісія факультету по прийому вступного іспиту зі спеціальності.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

5. Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2 – С2.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

іноземних громадян до аспірантури

механіко-математичного для здобуття ступеня доктора філософії

в 2018 році

                  § 1. Вимоги до рівня освіти іноземних вступників

До аспірантури на очну (денну) та заочну форми навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються іноземні громадяни, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка іноземних громадян в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • державного замовлення (квота Міністерства освіти і науки України);
 • міжнародних договорів, укладених з вищими навчальними закладами;
 • юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

 

Спеціальності, за якими оголошується  прийом до аспірантури на механіко-математичному факультеті:

  111    МАТЕМАТИКА

                           112     СТАТИСТИКА

                           113    ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Іноземні аспіранти денної форми навчання:

 • отримують академічну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Іноземні аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

               § 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи відбіркової комісії підготовчого відділення для навчання іноземних громадян: щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700

2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1541 від 25 листопада 2013 року «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» прийом заяв і документів від іноземних громадян, проведення співбесід та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм здійснюється протягом навчального року.

Періоди проведення вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів з 01 серпня

2018 року

Закінчення прийому заяв і документів 15 вересня

2018 року о 1700

Строки проведення вступних співбесід 7 вересня 2017 р. –

26 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням З дати проведення другої співбесіди
Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб,

за рахунок цільових державних кредитів

З дати проведення другої співбесіди
Початок навчання в аспірантурі З дати зарахування

на навчання

          § 3. Порядок прийому заяв і документів

1. Іноземні вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • 10 фотокарток 3×4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о чи аналогічний медичний документ (сертифікат) про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не раніше, ніж за два місяці до від’їзду іноземця на навчання в Україну;
 • засвідчену копію диплома та додатку до диплома про закінчення вищого навчального закладу, документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього.
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).

Документи про освіту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України і подаються з перекладами на українську мову з нотаріальним засвідченням. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р). Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та правових відносинах в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.).

Відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року документи про освіту, отримані за кордоном в обов’язковому порядку проходять процедуру визнання освітнього рівня.

2. Паспорт, документи про освіту, подаються іноземними громадянами особисто.

3. Приймальна комісія університету допускає іноземних громадян до проведення співбесіди з мови та спеціальності на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до проведення співбесід в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

4. Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений іноземними вступниками до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети/інститути відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності і затверджуються вченими радами факультетів/інститутів. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням факультету/інституту) відбуватиметься на співбесіді зі спеціальності як його складова.

5. Іноземні особи, які раніше навчалися в аспірантурі за державним замовленням і не захистилися або були відраховані з неї завчасно, мають право на повторний вступ до аспірантури за кошти фізичних (юридичних) осіб.

                   § 4. Проведення співбесід та зарахування

1. Іноземні вступники до аспірантури університету проходять наступні співбесіди:

 • з української (російської або англійської) мов за програмами, які відповідають рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • додаткові співбесіди (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);

Послідовність проведення співбесіди до аспірантури наступна: мова, спеціальність, додаткова співбесіда (за потреби).

2. Співбесіда з української (російської та англійської) мов, як кваліфікаційний іспит (крім програм, для яких іноземна мова є фахом), оцінюється за двобальною шкалою: «склав»/«не склав». При цьому:

 • мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів;
 • до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів;
 • вступник, який на співбесіді з мови набрав 0 балів, для проходження до наступної співбесіди не допускається;

Програми співбесід з української, російської та англійської мов розробляються відповідними кафедрами іноземних мов, затверджуються рішенням вчених рад факультетів/інститутів і оприлюднюються на їх сайтах за чотири місяці до початку вступної кампанії.

3. Іноземним вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням кафедри та відділу аспірантури відповідного інституту чи факультету, може бути призначена додаткова співбесіда.

Оцінювання додаткової співбесіди відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за результатом співбесіди вступник отримав оцінку «не зараховано», відповідний інститут чи факультет приймає рішення про неможливість зарахування іноземного громадянина на вибрану спеціальність. Програми додаткових співбесід розробляються факультетами/інститутами і затверджуються рішенням вчених рад факультетів/інститутів.

4. Програми співбесід зі спеціальностей формують факультети/інститути, затверджуються вченими радами факультетів/інститутів і оприлюднюються на їх сайтах за чотири місці до початку вступної кампанії.

5. Не допускається повторне проходження співбесіди.

6. Зарахування на загальних підставах відбуватиметься за результатами співбесіди зі спеціальності та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення (за наявності).

7. Іноземні вступники до аспірантури, які успішно пройшли всі співбесіди, рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб. Зарахування іноземних вступників до аспірантури за державним замовленням відбувається на підставі квот Міністерства освіти і науки України.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДОКТОРАНТУРИ  МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

В 2018 РОЦІ

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Відповідно до Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 24 липня 2015 року за № 802, Університет має право затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді на всі рівні вищої освіти, а також установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах державного замовлення.

Спеціальность, за якою оголошується  прийом до докторантури на механіко-математичному факультеті:

 

111    МАТЕМАТИКА

 

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

· державного замовлення;

· коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;

Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

§ 2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до докторантури

1. Порядок роботи Приймальної комісії (на факультетах та в інститутах): щодня, крім суботи та неділі, з 900до 1700.

2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів 21 серпня

2018 року

Закінчення прийому заяв і документів 1 вересня

2018 року о 1700

Терміни зарахування вступників за державним замовленням До 16 жовтня 2018 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб До 16 жовтня 2018 року
Початок перебування в докторантурі 16 жовтня

2018 року

 

§ 3. Порядок прийому заяв і документів

 

1. Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

2. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього  місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

3. Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів розглядає висновки кафедри, лабораторії та заключення вченої ради факультету/інституту і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у зарахуванні) кожного вступника до докторантури.

4. Конкурс серед вступників до докторантури на факультетах / в інститутах проводиться за спеціальностями.

5. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням  лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Аспірантура …