Бібліотека

Запрошуємо викладачiв, спiвробiтникiв та студентiв механіко-математичного факультету поповнювати електронну бiблiотеку нашого факультету. Якщо Ви маєте книжки, які можуть знадобитися при навчаннi, то надiшлiть листа на адресу ch65@ukr.net. Прохання у листi вказувати курс та предмет, пiд час вивчення якого використовуються вiдповiднi матерiали. Усi матерiали доступнi лише з локальної мережi факультету.

Каталог бібліотеки механіко-математичного факультету
Ви можете завантажити каталог 

 

 

 

 

 

 

Методичні розробки, навчальні посібники кафедр

Кафедра іноземних мов математичних факультетів

 • N.V.Solovey, I.V.Letunovskaya. ENGLISH FOR STUDENTS OF MATHEMATICS: навчальний посібник. – К., 2016. – 110с. 
 • ENGLISH ACADEMIC WRITING : ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для аспірантів другого року навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії. – К., 2017. – 8с. 
 • Мазур С. М., Соловей Н. В., Андрійчук Т. В. English for students of mathematics.
 • N.Solovey, I.Letunovskaya, English for Mathematics, Kyiv 2022, 92 p. 

Кафедра педагогіки

 • ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ : Збірник наукових праць студентів /за заг.ред. проф.Спіцина Є.С. та доц.Головко Н.І. К., – 2016. – 205с. 

Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики

 • Борисенко О.Д. Завдання для практичних занять з курсу “Методи економічних обчислень” (3 курс “Статистика”).
 • Ямненко Р.Є. Дискретна математика. Навчальний посібник – К.: Четверта хвиля, – 2010 – 104 c. 
 • Навчальні завдання до практичних занять з Дискретної математики для
  студентів 1 курсу 
 • Моклячук М.П. “Лекції з теорії ймовірностей та математичної статистики”, – 2020
 • Моклячук М.П. “Збірник задач з варіаційного числення та методів оптимізації”. ВПЦ Київський університет, 255 p. – 2014 
 • Моклячук, М.П., Ямненко Р.Є. “Теорія вибору та прийняття рішень.”. ВПЦ “Київський університет”, 528 p. – 2013 
 • Моклячук М. П. “Варіаційне числення. Екстремальні задачі”. ВПЦ Київський університет, 399 p. – 2010
 • Моклячук М.П. “Негладкий аналіз та оптимізація”. ВПЦ Київський університет, 399 p. – 2008 
 • Моклячук М.П.; Ямненко Р.Є. “Дослідження операцій: методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт”. ВПЦ “Київський університет”, 135 p. – 2008 
 • Моклячук М.П. “Основи опуклого аналізу”. ВПЦ Київський університет, 240 p. – 2004
 • Борисенко О.Д. «Навчальний посібник “Курс лекцій з математичної економіки”» – Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету . – К.: ВПЦ “Київський університет”- 2023, – 88 с.
 • Гнєденко Б.В. Курс теорії ймовірностей.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010
 • Gikhman I., Skorokhod A. Introduction to the Theory of Random Processes. – W.B. Saunders, 1969
 • Дороговцев А.Я., Сільвестров Д.С., Скороход А.В., Ядренко М.Й. Збірник задач з теорії ймовірностей. – К.: “Вища школа”, 1976 – 384 с.
 • Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1990. – 168 с.
 • D. Gusak, A. Kukush, A. Kulik, Yu. Mishura, A. Pilipenko. Theory of Stochastic Processes With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory. – Springer, 2010
 • Mishura Yu., Shevchenko G. Theory and Statistical Applications of Stochastic Processes. – Wiley-ISTE, 2018
 • Мішура Ю. С., Ральченко К. В., Сахно Л. М., Шевченко Г. М. Випадкові процеси: теорія, статистика, застосування: підручник. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2023. – 496 с.
 • Голомозий В.В., Мiшура Ю.С., Ральченко К.В., Карташов М.В., Кукуш О.Г., Кушнiренко С.В., Шевченко Г.М.. Збірник задач з теорії ймовірностей. – К., 2023
 • Голомозий В.В. Методичні вказівки до курсу “Алгоритми машинного навчання”. – К.: ВПЦ ’Київський унiверситет’, 2021 – 28 с.
 • Голомозий В.В. Методичні вказівки до курсу “Теорiя фiнансiв”. – К.: ВПЦ ’Київський унiверситет’, 2021 – 32 с.
 • Голомозий В.В. Методичні вказівки до курсу “Статистичні алгоритми навчання”. – К.: ВПЦ ’Київський унiверситет’, 2021 – 20 с.
 • Голомозий В.В., Карташов М.В., Ральченко К.В.. Методичні вказівки до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни “Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей”. – К.: ВПЦ ’Київський унiверситет’, 2012. – 26 с.
 • Василик О.І., Яковенко (Яневич) Т.О “Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень.”. Видавництво Київського університету, 2010. – 208 с.
 • Василик О.І., Яневич Т.О. “Збірник задач з теорiї вибiркових обстежень”. Київський університет, 2022. – 120 с.
 • Зубченко В.П., Ямненко Р.Є. “Статистичні методи у ризиковому страхуванні”. К.: “Видавництво Людмила”, 2023. – 331 с.
 • Майборода Р.Є. Самостійна робота по курсу “Додаткові розділи математичної статистики (індивідуальні завдання та рекомендації по виконанню)”, 2017
 • Оленко А.Я. Збірник задач з актуарної математики для студентів механіко-математичного та економічного факультетів. К: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 67 с.
 • Василик О.І., Карташов М.В., Кнопова В.П., Ральченко К.В., Рижов А.Ю., Шевченко Г. М. Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт із дисципліни “Математична статистика”. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 84 с.
 • Мішура Ю. С., Шевченко Г. М. Математика фінансів. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 352 с.
 • Борисенко О.Д., Мішура Ю.С., Радченко В.М., Шевченко Г.М. Збірник задач з фінансової математики.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007
 • Майборода Р.Є. “Комп`ютерна статистика”. ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 589 с.
 • Майборода Р.Є., Сугакова О.В. “Аналіз даних за допомогою пакета R”, – 2015. – , 65 с.
 • Карташов М.В. Iмовiрнiсть, процеси, статистика.  – К.: ВПЦ ’Київський унiверситет’, 2008. – 494 с.
 • О.Борисенко, Методи економічних обчислень. Прийняття рішень в умовах невизначеності. 

Кафедра комп’ютерних методів механіки і процесів керування

 • О.С. Лимарченко. Нелинейные задачи динамики жидкости в резервуарах нецилиндрической формы: монографія / О.С.Лимарченко. – К. : , Видавництво «Адверта», 2017. – 131 с. 
 • Каліон В. А. Обчислювальна гідромеханіка. Рівняння Нав’є – Стокса: навч. посіб. / В. А. Каліон. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 221 с. 
 • І.Ю.Семенова. Математичні моделі МСС: навчальний посібник. – К., 2014. – 82с. 
 • В.А.Каліон, М.В.Лавренюк, І.Ю.Семенова Основи інформатики. Структурне програмування на Фортрані : навчальний посібник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 207 с. 
 • В.А.Каліон, М.В.Лавренюк, І.Ю.Семенова. Основи інформатики. Обчислювальний практикум на Фортрані : навчальний посібник. – К., 2016. – 245с. 
 • Я.М.Григоренко,Л.В.Мольченко. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності. Київ, 2009, 403 с. 
 • Т.Кепич,І.Семенова, М.Лавренюк.Охорона праці в галузі. Київ, 2013, 255 с.
 • М. Лавренюк, Постановка та методи розв’язання задач механіки неоднорідних середовищ, Київ 2012, 86 с. 
 • І.Семенова, М. Лавренюк, Завдання з програмування на фортрані, Київ, 2012, 84 с. 
 • Лимарченко О.С. Особливості застосування методів збурень у задачах про нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в порожнинах нециліндричної форми. Монографія
 • Митропольский Ю.А., Лимарченко О.С., Матараццо Д., Тоскано Л. Математическое моделирование упругих систем с односторонним внешним воздействием. Методичний посібник
 • Лимарченко О.С., Матараццо Дж, Ясинский В.В. Вращательное движение конструкций с жидкостью. Монографія
 • Кепич Т.Ю., Куценко О.Г., Харитонов О.М.Основи механiки суцiльних середовищ 
 • Кепич Т.Ю., Куценко О.Г.Основи теорiї подiбностi та аналiзу розмiрностей в механiцi 
 • Каліон В.А.Обчислювальна гідромеханіка: Модельні задачі. Навчальний посібник
 • Каліон В.А.Обчислювальна гідромеханіка: Примежовий шар. Навчальний посібник
 • Vitaly A. Kalion, Ivan V. Kazachkov, and Yuri I. ShmakovRheology of Complex Fluids and Blood Flows
 • Куценко О.Г., Харитонов О. М. Застосування операційного методу в механіці. 
 • О.Пришляк. Гладкі многовиди та тензори. Навчальний посібник. К.:, 2022. – 50 с.
 • О.Пришляк. Алгоритмічні та комп’ютерні методи в топології та теорії динамічних систем. Навчальний посібник
 • «Основи візуалізації наукових даних» авторів Семенович К.О., Лавренюка М.В., Пришляка О.О.  
 • «Чисельно-аналітичні методи розв’язання задач механіки суцільних середовищ» авторів Лавренюка М.В., Семенович К.О. 
 • «Алгоритми машинного навчання. Глибокі нейромережі в задачах механіки суцільних середовищ» автора Лавренюка М.В.  

Кафедра теоретичної та прикладної механіки

 • Динаміка матеріальної точки. Методичні вказівки до проведення практичних занять. Укл. О.В. Борисейко, О.Б. Курилко, І.В. Лебедєва. Київ 2019. Електронна версія. 57 стор. 
 • Прикладні методи в задачах електропружності (конспект лекцій). Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укл. А.Ф. Улітко, О.В. Борисейко, І А. Улітко. Київ. 2007. 
 • Лабораторні роботи з курсу «Електропружність» (методичні вказівки). Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укл. О.В. Борисейко, В.М. Нікітенко, І А. Улітко. Київ – 2009. 
 • Статика. Методичні вказівки до проведення практичних занять. Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укл. О.В. Борисейко, О.Б. Курилко, І.В. Лебедєва. Київ 2015. Електронна версія. 62 стор. 
 • Чисельні методи в задачах механіки. Частина I Теоретична та прикладна механіка. Методичний посібник. Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укладач доцент кафедри к.ф-м н. Зражевський Г.М. Київ 2015. Електронна версія. 99 стор. 
 • Методичнi вказiвки до курсу “Чисельнi методи в механiцi деформiвного тiла.” 
 • “Застосування теорiї аналiтичних функцiй в задачах механiки” 
 • Зражевський Г.М. Чисельні методи в задачах механіки. Частина І. Теоретична та прикладна механіка 
 • Зражевський Г.М. Чисельні методи в задачах механіки. Частина ІІ. Механіка суцільного середовища. Розв’язання задач 
 • Кінематика. Приклади і задачі для студентів механіко-математичного факультету. Упорядники: І.В. Лебедєва , О.В. Борисейко, О.Б. Курилко.
 • Мультифрактальні властивості випадкових процесів і випадкові хвильові поля: навчальний посібника. Укладачі: В.Т. Грінченко, О.Б. Курилко, В.Т. Маципура. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2021. – 248 с.
 • І.В.Лебедєва, О.В.Борисейко О.В., О.Б.Курилко “ Динаміка матеріальної системи. Методичні вказівки до проведення практичних занять. для студентів спеціальності 111 “Математика” ОП “Комп’ютерна механіка” та ОП “Математика”. – Електронне видання., 2021. – 100 с. 
 • Прикладний векторний аналіз. Методичний посібник. Кафедра Теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Укладачі Зражевський Г.М.,  Зражевська В.Ф.,    Київ 2023. Електронна версія. 144 стор.
 • Лебедєва І.В., Борисейко О.В., Курилко О.Б. Аналітична механіка. Методичні вказівки до проведення практичних занять. Для студентів спеціальності 111 “Математика” ОП “Комп’ютерна механіка” та ОП “Математика”.– Електронне видання.– К.: КНУ- 2023, – 106 с.
 • Зражевський Г.М. Аналітична механіка. Частина 1. Навчальний посібник.
 • О.В. Борисейко, І.В. Лебедєва, О.Б. Курилко. “Теоретична механіка: Теорія удару“. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи.  К.: 2024.  ‒  43 с.
 • О.В. Борисейко, І.В. Лебедєва, І.А. Улітко “Теоретична механіка: Динамічні реакції опор при обертовому русі абсолютно твердого тіла” Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи.  ‒К.: 2024. ‒  43 с.

Кафедра iнтегральних та диференцiальних рiвнянь

 • Капустян О.В., Перестюк М.О., Станжицький О.М. Екстремальнi задачi: теорія, приклади, методи розв’язання. Навч. посібн. – К.: ВПЦ Кийвський університет, 2019. – 65 с.  
 • Перестюк М.О., Капустян О.В., Фекета П.В., Задоянчук Н.В. Асимптотичні властивості розв’язків диференціальних рівнянь. Навч. посібн. – К.: ВПЦ Кийвський університет, 2015. – 138 с. 
 • Капустян О.В., Сукретна А.В.  Методи нелінійного аналізу в математичній економіці. Навч. посібн. – К.: ВПЦ Кийвський університет, 2011. – 214 с. 
 • Чорноіван Ю. О. Конспект лекцій з дисципліни «Інтегральні рівняння та елементи функціонального аналізу» для студентів спеціальності «механіка» К: 2017. – 203с. 
 • Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк I.О. Диференцiальнi рiвняння: Підручник. – К.: Либiдь, 2003р. – 600с. 
 • Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Диференцiальнi рiвняння у пркладах і задачах: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 454 с. 
 • Перестюк М.О., Свiщук М.Я. Збiрник задач з диференцiальних рiвнянь. – К.: ТВiМС, 2004. – 224 c. 
 • Збірник задач підвищеної складності з курсу “Диференціальні рівняння” / упор.:Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., Сукретна А.В., Фещенко І.С./ під ред. акад. М.О. Перестюка. – К.: ТВіМС, 2009. – 62 с. 
 • Парасюк І.О. Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь: Навч. посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 88 c. 
 • СамойленкоА.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием. – К.: Выща школа, 1987. – 288 с. 
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Екстремальнi задачi: Навч. посібник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 50 c. 
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Задачi оптимального керування: Навч. посібник. – К.: ТВіМС, 2004. – 55c. 
 • Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В. Варіаційне числення та методи оптимізації: Навч. посібник. – К., 2010. – 121 c. 
 • Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорiя рiвнянь математичної фiзики: Навч. посiбник. – К.: Либiдь, 2001. – 336 с. 
 • Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2-х ч. Ч.1. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 262 с. 
 • Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2-х ч. Ч.2. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с. 
 • Пономаренко О.I., Перестюк М.О., Бурим В.М. – Основи математичної економіки: Навч. посібник. – К.: “Інформтехніка”, 1995. – 320 с. 
 • Крайовi задачi: метод. вказiвки /упор.: Іщук В.В. 
 • Теорія стійкості: метод. вказiвки /упор.: Перестюк М.О., Чернікова О.С. 
 • Динамічні Системи: Парасюк І.О.
 • Пічкур В.В., Собчук В.В., Капустян О.В. Теорія динамічних систем : навч. посіб.– Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 348 с.
 • Чичурін О.В., Кальчук І, В., Жигалло Т.В.Розв’язування задач аналізу та диференціальних рівнянь засобами комп’ютерної алгебри Mathematica: підручник. – Київ: Міленіум, 2021. 420 с.
 • Курилко О.Б., Собчук В.В., Кушніренко С.В. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Математика в закладах загальної середньої освіти та методика її викладання» Частина І «Алгебраїчні рівняння», 2023. – 63 с.
 • Собчук В.В., Кушніренко С.В., Курилко О.Б. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Математика в закладах загальної середньої освіти та методика її викладання» Частина ІІ «Функції в шкільному курсі математики», 2023. – 220 c.
 • Контрольні завдання з курсу “Математичні методи в економіці” / Упор.: Ю.В. Ловейкін, А.В. Сукретна. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2024. – 46 с.

Кафедра алгебри і комп’ютерної математики

 • Л.А.Курдаченко, В.В.Кириченко, М.М.Семко, Вибрані розділи алгебри та теорії чисел 
 • Безущак О.О., Ганюшкін О.Г., Кочубінська Є.А. Навчальний посібник із лінійної алгебри
 • Безущак О.О., Ганюшкін О.Г., Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел (теорія кілець і полів), Київ-2020 
 • Кочубінська Є.А. Конспект лекцій зі спецкурсу “Скінченні поля”, Київ, 2018. 
 • Навчальні завдання до лабораторних занять зі Scilab для студентів 1 курсу спеціальності “комп’ютерна математика” 
 • Навчальні завдання до практичних занять з Алгебри для студентів 2 курсу спеціальності “комп’ютерна математика” 
 • Навчальні завдання до лабораторних занять з Алгебри для студентів 2 курсу спеціальності “комп’ютерна математика”
 • Навчальні завдання до практичних занять з Математичної логіки для студентів 2 курсу 
 • Навчальні завдання до практичних занять з Математичної логіки для студентів 3 курсу 
 • Навчальний посібник Лекції з алгебри 
 • О.О.Безущак, О.Г.Ганюшкін, Є.А.Кочубінська. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (для студентів механіко–математичного факультету). Київ, Видавничо–поліграфічний центр “Київський університет“, 2016. – 251c. 
 • О.Г. Ганюшкін, Є.А. Кочубінська, С.А. Овсієнко. Алгоритми лінійної алгебри. Київ, 2015. 44 c. 
 • А.П. Петравчук. Автоморфізми і диференціювання кілець многочленів. Київ, 2017. 92 c. 
 • Н.С. Головащук, Є.А. Кочубінська, С.А.Овсієнко. Практикум з прикладної алгебри.К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2015, – 59с. 
 • О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (векторні простори). К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2010, – 257с. 
 • О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін. Теорія груп: Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету. – К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2005.
 • О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін. Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел (теорія груп). – К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2007, – 103 с. 
 • Кудрявцева Г.М., Олiйник А.С. Кiльця. Приклади i задачi 
 • І.В.Протасов Лекції-нариси з комбінаторики 
 • Навчальний посібник Ганюшкін О.Г. 
 • Навчальний посібник Бондаренко Є. В. ТЕОРIЯ ГРАФIВ: ЕКСПАНДЕРИ 
 • Кочубінська Є.А. Лекції зі скінченних полів
 • О.Безущак, О.Ганюшкін Лінійна алгебра (векторні простори)
 • О.Безущак, О.Ганюшкін Математична логіка
 • О.Безущак, О.Ганюшкін Теорія моделей
 • О.Г.Ганюшкін Комбінаторний аналіз
 • «Дискретна математика» Олійника А.С. та Петравчука А.П.
 • “Методичні рекомендації з дискретної математики”, О. Десятерик.

Кафедра геометрiї, топології і динамічних систем

 • В.Кіосак, О.Пришляк.”Ріманова геометрія.”. Навчальний посiбник. Упорядники: В.Кіосак, О.Пришляк. Київ, 2017. – 49с. 
 • І.М.Циганівська, С.В.Білун “Збірник завдань до практичних занять з диференціальної геометрії. Теорія кривих.” Навчальний посiбник. Упорядники: С.В. Білун, І.М. Циганівська. Київ, 2016 – 27с. 
 • І.М.Циганівська, С.В.Білун “Збірник завдань до практичних занять з диференціальної геометрії. Теорія поверхонь.”. Навчальний посiбник. Упорядники: С.В. Білун, І.М. Циганівська. Київ, 2016 – 32с. 
 • В.М.Журавльов “Горенштейнові порядки”. Навчальний посiбник. Вид-во Київського унiверситету, 2015. – 70 с. 
 • В.М.Журавльов “Черепичні порядки “. Навчальний посiбник. Вид-во Київського унiверситету, 2015. – 94 с. 
 • О.О.Пришляк “Топологія многовидів”. Навчальний посiбник. Вид-во Київського унiверситету, 2013. – 83 с. 
 • В.В.Кириченко, Н.Ю.Петкевич, А.П.Петравчук «Лекції з аналітичної геометрії». Навчальний посiбник. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2011. – 256 с. 
 • «Збірник задач з аналітичної геометрії» Навчальний посiбник. Укладачі: В.М.Бабич, С.И.Білун, В.М.Журавльов, В.В.Кириченко, А.П.Петравчук, О.О.Пришляк, І.М.Циганівська, Ж.Т.Черноусова. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2013. – 300 с. 
 • В.В.Кириченко, Н.Ю.Петкевич, А.П.Петравчук “Пряма та площина” Навчальний посiбник, Вид-во Київського унiверситету 2002р. 92 с. 
 • Кириченко В.В., Петкевич Н.Ю. Петравчук А.П. “Аналiтична геометрiя”, Навч.посiбник, Вид-во Київського ун-ту, 2002. – 240с. 
 • С.А.Овсiєнко “Елементарний вступ до теорiїї категорiй” 
 • Пришляк О.О. “Теорiя Морса” Навчальний посiбник. Вид-во Київський унiверситет, 65с. 
 • О.О.Пришляк. Основи сучасної геометрії, навчальний посібник, рекомендований вченою
  радою. 
 • В.В.Кириченко,Н.Ю.Петкевич, А.П.Петравчук Аналiтична геометрiя. ВПЦ “Київський унiверситет”, Навчальний посiбник з грифом Мiнiстерства освiти, 2003, 192 стор. 
 • І.М.Циганівська “Частково впорядковані множини та черепичні порядки.” Навчальний посiбник, Вид-во Київського унiверситету, 2012. – 60 с. 
 • В.М. Журавльов. Методична розробка спецiального курсу “Матрицi показникiв та їх сагайдаки”: Навчальний посiбник для студентiв механiко – математичного факультету. — КНУ 2020. – 65 с.

Кафедра математичного аналізу

 • Збірник типових задач з математичного аналізу: функції однієї змінної: навч. посібник. Укладачі О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, А.В. Чайковський. 2019. – 59 с.
 • Збірник типових задач з математичного аналізу: функції однієї змінної. Частина 2. / Укладачі М.О. Назаренко, О. Н. Нестеренко, Т. О. Петрова, А. В. Чайковський. 2020. – 22 с. 
 • Інтегральне числення функцій однієї змінної: навч. посібник. Укладач О.О. Курченко. 2016. – 140 с. 
 • Завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла для студентів спеціальностей “математика” і “статистика” механіко-математичного факультету. Укладачі О.Ю. Константинов, О.Г. Кукуш, О.О. Курченко, О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, В.М. Радченко, А.В. Чайковський. – 2017 
 • В.Б. Брайман, О.Г. Кукуш. Відкриті студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1995–2014.- ВПЦ “Київський університет”, 2015. 
 • С.В. Масюк, О.Г. Кукуш, С.В. Шкляр, М.І. Чепурний, І.А. Ліхтарьов, Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків. Київ, ДІА, 2015.- 288 с. 
 • Курченко О.О. Диференціальне числення функції однієї змінної: підручник. / О.О. Курченко. – К., 2014. – 238 с. 
 • О.Ю. Константінов. Функціональний аналіз. 2021. 113 с.
 • О.Ю. Константінов, О.Н.Нестеренко, А.В.Чайковський. Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014.- 41 с. 
 • О.Н.Нестеренко. Елементи теорії наближень у задачах і прикладах.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013.- 53 с. 
 • М.О.Денисьєвський, О.О.Курченко, В.Н.Нагорний, О.Н.Нестеренко, Т.О.Петрова, А.В.Чайковський
  Збірник задач з математичного аналізу. Частина I. Функції однієї змінної – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005.- 257 с. 
 • В.М.Радченко. Теорія міри та інтеграла. Навчальний посiбник. 2018. 
 • Курченко О.О., Рабець К.В. Метричні простори у курсі математичного аналізу. – К., 2011. – 146 с. 
 • Збірник задач з математичного аналізу. Функції кількох змінних. М.О. Денисьєвський, А.В. Чайковський. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 176 с. 
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв спеціальностей “Статистика” та “Математика”
  • першого семестру першого курсу механiко-математичного факультету 
  • другого семестру першого курсу механiко-математичного факультету  
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету, частина I 
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету, частина II 
  • другого семестру другого курсу механiко-математичного факультету 
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв спеціальності “Механіка”
  • першого семестру першого курсу механiко-математичного факультету 
  • другого семестру першого курсу механiко-математичного факультету  
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету 
  • другого семестру другого курсу механiко-математичного факультету 
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв спеціальностей “Комп’ютерна Механіка” та “Комп’ютерна математика”
  • першого семестру першого курсу механiко-математичного факультету 
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету 
 • Збiрник задач з функцiонального аналiзу. Частина I. Видання друге, виправлене i доповнене. / Укладачi В. Б. Брайман, О. Ю. Константiнов, О. Г. Кукуш, Ю. С. Мiшура, О. Н. Нестеренко, А. В. Чайковський. – К., 2022.
 • Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу.
  Укладачі: М.Ф. Городній, О.Ю. Константінов, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський. – К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2006.-103с. 
 • Кратні інтеграли. Лекції для студентів механіко-математичного факультету, IV семестр. І. О. Шевчук. 
 • Теорія наближень. Навчальний посібник. А.В. Примак, І.О. Шевчук. 
 • Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу: задачі студентських олімпіад. Навчальний посібник. Д.Ю.Мітін. 2014. -64 с. 
 • Збірник задач з функціонального аналізу. Видання друге, виправлене і доповнене.
  Укладачі В.Б. Брайман, О.Ю. Константінов, О.Г. Кукуш, Ю.С. Мішура, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський. — К.: 2023.
 • “Збірник типових задач з математичного аналізу: функції однієї змінної. Частина 3” / Упоряд.  М.О. Назаренко, О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, А.В. Чайковський 
 • Збірник завдань до практичних занять з математичних основ ймовірнісної теорії інвестування. Укладачі: А.В. Лужняк, В.М. Радченко. – К., 2024 – 44 с.
 • «Multiple integrals. Lecture notes for the students – mathematicians, IV Semester» D. Leviatan and I. O. Shevchuk
 • Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу.
  Укладачі: В.Б. Брайман, О.Ю. Константінов, О.Н. Нестеренко. Київський національний унiверситет імені Тараса Шевченка, 2024. – 60 с. 
 • Брайман В.Б., Кукуш О.Г. «Студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1974-1992» 

Кафедра математичної фізики

Cторінка кафедри математичної фізики

 • Т.А.Мельник “Комплексний аналіз”, для студентів механіко-математичного факультету спеціальностей “математика” та “статистика”. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 192 с. 
 • В.В.Попов “Методи обчислень”, конспект лекцій для студентів механіко-математичного факультету. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 415 с. 
 • В.Г.Самойленко та інші “Комплексний аналіз. Приклади і задачі. Нвчальний посiбник , 2010. -224с. 
 • Є.С.Вакал “Наближенi обчислення засобами електронних таблиць”, методичний посiбник для студентiв механiко-математичного факультету, 2008 
 • C.Г. Карпенко В.В. Попов Ю.А. Тарнавський Г.А. Шпортюк “Iнформацiйнi системи i технологiї” К.: МАУП, 2004.-192с. 
 • Методичнi вказiвки з iнформатики “Розробка баз даних у MS ACCESS” Упорядники: В.В. Попов, Є.С. Вакал та iн. Вид. Український фiтосоцiологiчний центр, 2003р. 30с.
 • КРЕНЕВИЧ А.П. PYTHON У ПРИКЛАДАХ І ЗАДАЧАХ Частина 2. Об’єктно-орієнтоване програмування 
 • КРЕНЕВИЧ А.П. Методичні вказівки до лабораторних занять із дисципліни «Програмування»
 • Креневич А.П. Алгоритми і структури даних. Підручник. – К.: 2021. – 200 с. 
 • Є.С.Вакал, А.В.Ловейкін “Методи математичної фізики в прикладах і задачах”, Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету спеціальність “математика”. – К.: Видавець Кравченко Я.О., 2020. – 188 с.
 • Б.П.Довгий, Є.С.Вакал “Інформаційні системи та технології”, Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету спеціальність “математика”. – К.: Видавець Кравченко Я.О., 2021. – 111 с. 
 • Б.П.Довгий, Є.С.Вакал “Інформаційні системи та технології”, Збірник задач для студентів механіко-математичного факультету спеціальність “математика”. – К.: 2021. – 58 с. 
 • І.В.Гап’як, Б.П.Довгий, Є.С.Вакал, А.В.Ловейкін “Методичні вказівки до застосування математичних пакетів для чисельно-аналітичного розв’язування задач”, Для студентів, аспірантів і викладачів механіко-математичного факультету та факультету комп’ютерних наук та кібернетики. – К.: 2021. – 135 с.  
 • Бородін В.А. «Мова програмування C. Підручник». Підручник для студентів механіко-математичного факультету спеціальності “комп’ютерна математика” та “комп’ютерна механіка”. – К.: КНУ- 2021, – 201 с.  
 • Бородін В.А. «Методичні рекомендації з курсу “Мова програмування C++» – Методична розробка для студентів механіко-математичного факультету спеціальності “комп’ютерна математика” та “комп’ютерна механіка”. – К.: КНУ- 2021, – 101 с.  
 • Верьовкіна Г.В. Навчальний посібник з дисципліни “СУБД” “Система управління базами даних Access” для студентів механіко-математичного факультету, які навчаються за освітнім рівнем “Бакалавр” спеціальність “Математика”. – Київ, – 2022, – 71 с. 
 • Б.П.Довгий “Методи економічних обчислень”. Лекції для студентів механіко-математичного факультету. – К.: 2022. – 134 с.
 • Б.П.Довгий, Є.С.Вакал, І.В.Гап’як, О.В.Обвінцев “Навчальний посібник із дисципліни “Методи обчислень” для студентів механіко-математичного факультету заочної форми навчання. – К.: 2022. – 178 с.
 • Б.П.Довгий “ Навчальнi завдання до практичних занять з дисципліни “Методи економічних обчислень” для студентів механіко-математичного факультету. – К.: 2022. – 92 с.
 • КЛЕВЦОВСЬКИЙ А.В. КРЕНЕВИЧ А.П. Методичні вказівки до лабораторних занять із дисципліни «Алгоритми і структури даних» 2024. – 70 с.
 • В.А.БОРОДІН МОВА ПРОГРАМУВАННЯ C++ 2024. – 282 с.
 • Б.П.Довгий, Є.С.Вакал, А.В. Ловейкін, “Інформаційні системи та технології. Конспект лекцій та практичні заняття”, навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету – К.: 2024. – 225 с. 
 • Б.П.Довгий, Є.С.Вакал, А.В. Ловейкін, “Методи обчислень. Конспект лекцій та практичні заняття”, навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету – К.: 2024. – 246 с. 
 • Б.П.Довгий, “Використання символьних обчислень в СКМ Octave для розв’язання задач математичних дисциплін (Частина 1)”, для студентів  механіко-математичного факультету  – К., 2024 – 46 с. 
 • А. Ловейкін, Є. Вакал “Рівняння математичної фізики: прикладі і задачі”, навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету – К.: 2024. – 187 с.

Кафедра загальної математики

 • Вижва З.О. Статистичне моделювання в геології 
 • Данілов В.Я. “Статистична обробка даних”  
 • С.В. Кушніренко:  Методична розробка з курсу “Основи вищої математики” для студентів ННЦ “Інститут біології та медицини” – К., 2019. 
 • Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Вища математика (Диференціальні рівняння)» для студентів природничих факультетів університету, Т.В. Шовкопляс 
 • О.М. Станжицький, Є.Ю. Таран, Л.Д. Гординський.
  ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ.
  Навчальний посiбник. ВПЦ “Київський унiверситет”, 2006. 
 • Васильченко I.П. Навчально-методична розробка з курсу “Вища математика”. Видавництво МАУП, Київ, 1997, 26 ст.Васильченко I.П. Навчально-методична розробка з курсу “Вища математика” К., -1998 Вид-во МАУП. 
 • Васильченко I.П. Навчально-методична розробка з курсу “Теорiя ймовiрностей та математична статистика” Київ 1998, Вид-во МАУП. 
 • Васильченко I.П. Навчально-методична розробка з курсу “Математичне програмування” К., -1998, Вид-во МАУП. 
 • Л.Д. Гординський, М.В. Грисенко, В.Я. Данилов, О.В. Перегуда, Методичнi вказiвки та контрольнi завдання з курсу “Вища математика” для проведення модульно-рейтингових робiт для студентiв природничих факультетiв унiверситету. Частина 1. Київ, 2000, Iнформацiйно-видавничий центр товариства “Знання” України, -66с. ” 
 • Плахотник В.В. Теорiя груп для природничих факультетiв, Навчальний посiбник. Київ, 1998, 48 с. 
 • Грисенко М.В., Призва Г.И. Навчальний посiбник з вищої математики для студентiв 1 курсу вiддiлення МЕВ. Частина 1 “Лiнiйна алгебра”, Київ, 1998. 
 • Матвiєнко В.П., Данилов В.Я., Данилов В.Я. Навчальний посiбник з вищої математики. Частина 1. Елементи лiнiйної алгебри та їх застосування в економiцi, 2000, КIБС, 124с. 
 • Кулiнiч Г.Л., Тищенко С.В., Призва Г.И., Шовкопляс В.М. Конспект лекцiй з курсу “Вища математика”. Тема “Границi послiдовностей i функцiй” для студентiв природничих факультетiв (брошюра) друк. РВЦ “Київський унiверситет”, Київ 1999, 65 с. 
 • Грисенко М.В., Призва Г.Й. Вища математика, навчальний посiбник для студентiв 1 курсу Iнституту Мiжнародних Вiдносин. 1998. 
 • Грисенко М.В. Вища математика для економiстiв в прикладах та задачах. Частина 1. Методи та моделi лiнiйної алгебри та аналiтичної геометрiї. 1999 – 100 с. (Навчальний посiбник для студентiв Iнституту Мiжнародних вiдносин). 
 • Г.Л.Кулiнiч, С.В.Тищенко, Г.Й.Призва, В.М.Шовкопляс. Конспект лекцiй з курсу “Вища математика” (Тема: “Границi послiдовностей i функцiй”) для студентiв природничих факультетiв. – К. : ВПЦ “Київський унiверситет”, 2000.-63 с. 
 • М.В.Грисенко “Вища математика для економiстiв в прикладах i задачах.” Частина 1. Навчальний посiбник для студентiв 1MB, Київ, 2000,1MB-144 с. 
 • Грисенко М.В. “Вища математика для економiстiв Границя i неперервнiсть функцiї”, Київ, 2000, -24 с. 
 • Мосєєнков Ю.Б. “Асимптотичнi методи iнтегрування звичайних диференцiальних рiвнянь, систем звичайних диференцiальних рiвнянь та практичне застосування. Навчальний посiбник. Частина 1.” Київ, 2000, 87с. 
 • Матвiєнко В.П., Данилов В.Я., Данилов В.Я. Навчальний посiбник з вищої математики. Частина 1. Елементи лiнiйної алгебри та їх застосування в економiцi, 2000, КIБС, -124с. 
 • “Математичний аналіз” для студентів ННІ «Інститут геології» Упорядник: О.В. Ільченко. 
 • Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушнiренко С.В., Вишенська I.Я. «Методичнi вказiвки та завдання для самостiйної роботи з дисциплiни «Математика у закладах загальної середньої освiти та методика її викладання» Вибранi роздiли теорiї ймовiрностей на уроках математики у профiльних класах» для студентiв спецiальностi 014.04 Середня освiта (Математика) 
 • Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушніренко С.В. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання математики» Частина І «Алгебраїчні рівняння» для студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) 
 • Статистична обробка даних. Навчальний посібник. Укл. О.В. Перегуда, О.А. Капустян, О.Б.Курилко. Київ 2022. Електронна версія.
 • Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушніренко С.В., Курилко О.Б., Цань В.Б. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання математики» Частина ІІІ «Функції в шкільному курсі математики» 
 • Вижва З.О. Статистичне моделювання в геології
 • Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушніренко С.В., Цань В.Б. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання математики» Частина ІІ «Нерівності в шкільному курсі математики» для студентів спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)» механіко-математичного факультету 2022. – 123 c.
 • Навчальний посібник Теорія ймовірностей, автори М.Грисенко, М.Працьовитий, А.Рижов, О.Станжицький
 • Методична розробка “Задачі з параметрами” з курсу “Практикум з розв’язування олімпіадних задач” (Середня освіта. 2 курс)
 • Вища математика для економістів 2023 Грисенко М.В
 • Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання математики» Частина ІV «Методика вивчення геометрії» для студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)
 • А.Ю.Рижов, О.В.Перегуда, Практикум з розв’язування олімпіадних задач. Частина І

Підручники

 • Yuriy Drozd “Intriduction to Algebraic Geometry” 
 • Юрiй Дрозд “Вступ до алгебричної геометрiї” 
 • А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, I.О. Парасюк “Диференцiальнi рiвняння в задачах” Київ. Либiдь 2003р. 503с. 
 • А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, I.О. Парасюк “Диференцiальнi рiвняння” Київ. Либiдь 2003р. 599с. 
 • Пiдручник “Вища математика” спецiальнi роздiли автори Кулiнiч Г.Л., Таран Є.Ю., Бурим В.М., Гординський Л.Д., Харкова М.В., Данилов В.Я., 1996р. , 336с. 
 • “Вища математика. Основнi роздiли” (1995 р.) 
 • “Вища математика: основнi означення, приклади i задачi”. В 2-х частинах ( 1992 р. перше видання, 1994 р. друге видання) 
 • S.A-Fulling, M.N.Sinyakov, S.V.Tishchenko Lineatity and the mathematics of several variables, World Scientific, Singapore, 2000, -445с. 

Навчальні посібники та підручники

Алгебра

 • Yuriy Drozd “Intriduction to Algebraic Geometry” 
 • Юрiй Дрозд “Вступ до алгебричної геометрiї” 

Математичний аналiз

Теорiя мiри та iнтегралу, функцiональний аналiз

 • Збiрник задач з функцiонального аналiзу, частина I (Укладачi О.Ю. Константiнов, Ю.С. Мiшура, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський) 
 • Douglas N. Arnold “Functional analysis” 

Комплексний аналiз

 • Г.В.Верьовкіна “Конформні відображення функцій комплексної змінної”. Навчальний посібник з дисципліни “Комплексний аналіз” для студентів механіко-математичного факультету, які навчаються за освітнім рівнем “Бакалавр” спеціальність “Математика” освітні програми “Комп’ютерна математика”, “Комп’ютерна механіка” – К.: Видавець Кравченко Я.О., 2019. – 52 с. 
 • Г.В.Верьовкіна “Ряди та інтеграли функцій комплексної змінної”. Навчальний посібник з дисципліни “Комплексний аналіз” для студентів механіко-математичного факультету, які навчаються за освітнім рівнем “Бакалавр” спеціальність “Математика” освітні програми “Комп’ютерна математика”, “Комп’ютерна механіка” – К.: Видавець Кравченко Я.О., 2019. – 52 с.

Варiацiйне числення

 • I. B. Russak “Calculus of variations” 

Математичнi основи захисту iнформацiї

Рiвняння математичної фiзики та диференцiальнi рiвняння в частинних похiдних

Англiйська мова

 • Jerzy Trzeciak “Writing mathematical papers in English. A practical guide”