Анонс

Конференції, школи, семінари

05.03.2018р. о 14:10 в аудиторії №41 механіко-математичного факультету відбудеться Відкрита олімпіада механіко-математичного факультету з математики. Запрошуються всі бажаючі.

08.03.2018р.–19.04.2018р. асистентська практика для студентів ОР "магістр" ІІ року денної ф.н. Настановчі збори відбудуться 06.03.2018 о 14:05 в 41 аудиторії. На збори запрошуються також керівники практики від кафедр факультету.

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

2 + 10 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Історичний нарис

Механiко-математичний факультет було створено в 1940 роцi пiсля подiлу фiзико-математичного факультету на два самостiйних пiдроздiли. Фiзико-математичний факультет iснував в унiверситетi з 1849 року.
На кiнець ХIХ - початок ХХ столiття припадає перiод зростання, утвердження i визнання математичної школи Київського унiверситету. Протягом 1920 - 1933 фiзико-математичний факультет знаходився у складi КIНО (Київського iнституту народної освiти) та ФХМI (фiзико-хiмiко-математичного iнституту).
Пiсля вiдродження Київського унiверситету у 1933 роцi програми з математичних дисциплiн протягом одного-двох рокiв досягли рiвня провiдних унiверситетiв СРСР - Московського й Ленiнградського. Розширилась тематика наукових дослiджень. Обумовленi потребами технiки, особливо iнтенсивно розвивались напрямки наукового пошуку, пов'язанi з прикладними задачами.
У повоєнний час (1945-1946) пiсля повернення унiверситету з евакуацiї були створенi кафедри математичного аналiзу, математичної фiзики, iнтегральних i диференцiальних рiвнянь, алгебри i теорiї ймовiрностей, теорiї пружностi, а згодом - кафедри аерогiдромеханiки та теплообмiну (1956), алгебри i математичної логiки (1959), теорiї ймовiрностей та математичної статистики (1962). У 1965 р. на механiко-математичному факультетi було створено кафедру теоретичної кiбернетики (завiдувач академiк В.М.Глушков), а у 1969 роцi з iнiцiативи В.М. Глушкова, I.I. Ляшка та I.Т. Швеця в унiверситетi було вiдкрито перший в Українi факультет кiбернетики.
У першiй половинi 70-рокiв вiдбуваються позитивнi якiснi змiни в кадровому складi механiко-математичного факультету. Його провiднi доценти В.I. Савченко, Ю.I. Шмаков, М.Й. Ядренко, А.Я. Дороговцев, Г.Л. Кулiнiч захистили докторськi дисертацiї. З Академiї Наук на постiйну роботу в унiверситет перейшли професори А.М. Самойленко, О.О. Горошко та А.Ф. Улiтко .
В 60-х-70-х роках активiзується дiяльнiсть вчених механiко-математичного факультету, спрямована на виконання госпдоговiрної тематики. Збiльшення обсягiв замовлень пiдприємств i органiзацiй привело до необхiдностi створення при кафедрах теорiї пружностi та аерогiдромеханiки i теплообмiну науково-дослiдних лабораторiй. Особливо сприятливi умови для розвитку лабораторної бази факультету склалися на початку 80-х рокiв, коли розпочалося освоєння нового окремого примiщення на теперiшньому проспектi академiка Глушкова.
У 1984 роцi Київський унiверситет вiдзначив знаменну дату - 150 рiччя вiд часу свого заснування. Механiко-математичний факультет пiдiйшов до ювiлею з вагомими здобутками. З урахуванням потреб освiти i економiки було переглянуто i удосконалено навчальнi плани й програми, полiпшилась якiсть викладання дисциплiн, збiльшився випуск науково-методичної лiтератури, на високий рiвень було пiднесено наукову роботу студентiв, активiзувалася робота аспiрантури. Значну кiлькiсть кандидатiв наук було пiдготовано для республiк Середньої Азiї, країн, що розвиваються. На середину 80-рокiв обсяг фiнансування госпдоговiрних робiт становив уже близько 1 мiльйона карбованцiв на рiк. В цей час, до структури факультету входило 10 кафедр: математичного аналiзу, алгебри i математичної логiки, геометрiї, iнтегральних та диференцiальних рiвнянь, математичної фiзики, теорiї ймовiрностей i математичної статистики, теоретичної механiки, теорiї пружностi, аерогiдромеханiки та теплообмiну, загальної математики. Пiсля реорганiзацiї науково-дослiдної частини (НДЧ) унiверситету, при факультетi дiяла система науково-дослiдних лабораторiй, яка досить ефективно об'єднувала науковi потенцiали професорсько-викладацького складу кафедр та штатних наукових спiвробiтникiв (кiлькiсть останнiх сягала 160 осiб). На кiнець 80-х таких лабораторiй було 6, а саме: дослiдження операцiй i прикладної статистики, обчислювальних методiв в прикладних задачах, чисельних та експериментальних методiв механiки деформiвного твердого тiла, спряжених хвильових полiв, диференцiальних рiвнянь та їх застосувань у механiцi, математичних проблем механiки рiдин, газу та плазми. У 1987 роцi на базi лабораторiї дослiдження операцiй i прикладної статистики було створене конструкторське бюро <Спектр>. Воно включало 3 лабораторiї i конструкторський вiддiл, а його дiяльнiсть була пов'язана з виконанням замовлень вiйсько-промислового комплексу СРСР.
Нелегкий перiод своєї iсторiї пережив факультет у першiй половинi 90-х рокiв. Кризовi явища в економiцi держави призвели до скорочення фiнансування освiти й науки, зниження престижу професiй, пов'язаних з iнтелектуальною працею. Все це мало негативнi наслiдки i для факультету, а особливо для його науково-дослiдної частини: було розформовано конструкторське бюро <Спектр>, частину лабораторiй; значно зменшилася кiлькiсть штатних працiвникiв НДЧ.